logo

Giám đốc khu vực

 1. Giám đốc khu vực:
 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Giám đốc khu vực là người phụ trách phát triển các Huấn luyện viên và người khởi nghiệp tại khu vực phụ trách;
 • Hỗ trợ các Huấn luyện viên tổ chức các buổi cafe khởi nghiệp để gia tăng sự tham gia của cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp.
 1. Quyền lợi:
 • 05% doanh thu theo hệ thống người khởi nghiệp trong khu vực do giám đốc vùng phụ trách.
 1. Tiêu chí lựa chọn:
 • Có thương hiệu cá nhân;
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hệ thống trong ngành làm đẹp;
 • Có mối quan hệ trong ngành làm đẹp;
 • Có hình thức đẹp;
 • Có khả năng đào tạo và truyền cảm hứng;
 • Có thể dành toàn tâm cho việc phát triển WSUN Khu vực.
 1. Quyền của WSUN Global đối với Giám đốc khu vực:

WSUN Global có quyền chấm dứt hợp tác với Giám đốc WSUN Việt Nam khi:

 • Giám đốc WSUN Khu vực vi phạm pháp luật;
 • Không giữ gìn hình ảnh cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mạng lưới;
 • Có những lời nói, phát ngôn có nội dung gây chia rẻ nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mạng lưới;
 • Không tích cực hỗ trợ và phát triển mạng lưới WSUN khiến mạng lưới không phát triển được theo kế hoạch đề ra. Sự không tích cực được thể hiện cụ thể như: Không tham gia các buổi chia sẻ truyền cảm hứng hỗ trợ các Giám đốc khu vực hay Huấn luyện viên; Không kiến tạo được mạng lưới các Giám đốc khu vực hiệu quả.