logo

Giám đốc Quốc gia

 

I.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

_Phụ trách điều hành và phát triển mạng lưới WSUN Việt Nam;

_Đào tạo và hỗ trợ các Giám đốc vùng , Giám đốc khu vực, huấn luyện viên và người khởi nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam;

_Phối hợp với Giám đốc truyền thông của WSUN Việt Nam tổ chức thực hiện các hoạt động sự kiện cho WSUN trên toàn quốc.

II.Quyền lợi:

_01% doanh thu toàn quốc;

_05% doanh thu của hệ thống trực tiếp 4 tầng dưới sự quản lý của giám đốc.

III.Tiêu chí lựa chọn:

_Có thương hiệu cá nhân;

_Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hệ thống trong ngành làm đẹp;

_Có mối quan hệ trong ngành làm đẹp;

_Có hình thức đẹp;

_Có khả năng đào tạo và truyền cảm hứng;

_Có thể dành toàn tâm cho việc phát triển WSUN Việt Nam;

_Có đạo đức trong kinh doanh.

IV.Quyền của WSUN Global đối với Giám đốc WSUN Việt Nam:

+WSUN Global có quyền chấm dứt hợp tác với Giám đốc WSUN Việt Nam khi:

_Giám đốc WSUN Việt Nam vi phạm pháp luật;

_Không giữ gìn hình ảnh cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mạng lưới;

_Có những lời nói, phát ngôn có nội dung gây chia rẻ nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mạng lưới;

_Không tích cực hỗ trợ và phát triển mạng lưới WSUN khiến mạng lưới không phát triển được theo kế hoạch đề ra. Sự không tích cực được thể hiện cụ thể như: Không tham gia các buổi chia sẻ truyền cảm hứng hỗ trợ các Giám đốc vùng hay Giám đốc khu vực; Không kiến tạo được mạng lưới các Giám đốc vùng hay Giám đốc khu vực hiệu quả.