logo

Giám đốc vùng

 1. Giám đốc vùng
 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Giám đốc vùng sẽ chịu trách nhiệm phát triển các Giám đốc khu vực trong vùng phụ trách;
 • Huấn luyện, đào tạo và truyền cảm hứng cho các giám đốc khu vực và huấn luyện viên, người khởi nghiệp trong vùng phụ trách;
 • Phối hợp với Giám đốc WSUN Việt Nam và Giám đốc truyền thông WSUN để tổ chức các hoạt động sự kiện tại khu vực quản lý nhằm hỗ trợ phát triển mạng lưới.
 1. Quyền lợi:
 • 05% doanh thu theo cơ cấu hoa hồng của mạng lưới do giám đốc vùng phụ trách.
 1. Tiêu chí lựa chọn:
 • Có thương hiệu cá nhân;
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hệ thống trong ngành làm đẹp;
 • Có mối quan hệ trong ngành làm đẹp;
 • Có hình thức đẹp;
 • Có khả năng đào tạo và truyền cảm hứng;
 • Có thể dành toàn tâm cho việc phát triển WSUN Vùng.
 1. Quyền của WSUN Global đối với Giám đốc Vùng:

WSUN Global có quyền chấm dứt hợp tác với Giám đốc WSUN Việt Nam khi:

 • Giám đốc WSUN Vùng vi phạm pháp luật;
 • Không giữ gìn hình ảnh cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mạng lưới;
 • Có những lời nói, phát ngôn có nội dung gây chia rẻ nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mạng lưới;
 • Không tích cực hỗ trợ và phát triển mạng lưới WSUN khiến mạng lưới không phát triển được theo kế hoạch đề ra. Sự không tích cực được thể hiện cụ thể như: Không tham gia các buổi chia sẻ truyền cảm hứng hỗ trợ các Giám đốc khu vực hay Huấn luyện viên; Không kiến tạo được mạng lưới các Giám đốc khu vực hiệu quả.